نمایشگاه شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی افتتاح شد