نمایشگاه های خارجی

نمایشگاه های الویت دار گردشگری
۹۸/۰۲/۳۰لغایت ۹۹/۰۷/۳۰

سایت نمایشگاه زمان برگزاری کشور برگزار کننده نام نمـــــایشگاه ردیف
http://www.citm.com.cn/ 31می-2ژوئن2019
12-10خرداد98
چین/نانجینگ نمایشگاه گردشگری و تعطیلات چین CMT 1
http://en.kotfa.ne 9-6 ژوئن-2019
19-16خرداد98
کره/سئول نمایشگاه بین المللی گردشگری kotfa 2
http://www.itm.iq/ 15-11ژوئن2019
25-21خرداد98
عراق نمایشگاه عراق 3
https://www.tourismexpo.ru 12-10سپتامبر2019
21-19شهریور98
روسیه-مسکو OTDYKA 4
www.omanhealthexpo.com 25-23سپتامبر2019
3-1مهر98
عمان/مسقط نمایشگاه و کنفرانس بین المللی سلامت و            پزشکی عمان
(Oman health exhibition&conference)
5
WWW.IFTM.FR 4-1 اکتبر 2019

12-9 مهر 98

فرانسه/پاریس نمایشگاه بین المللی بازار سفر فرانسه  (TOP RESA) 6
www.pakistanTravelmart.com 10-8 اکتبر 2019
18-16مهر98
پاکستان- کراچی نمایشگاه بازار سفر کراچی 7
En.ttgexpo.it 14-11اکتبر2019
22-19مهر98
ایتالیا-ریمنی TTG 8
http://t-expo.jp 27-24 اکتبر2019
5-2آبان98
ژاپن/اوساکا جاتا((JATA 9
http://www.citm.com.cn/ 17- 15نوامبر2019
26-24آبان 98
چین/کانمینگ CITM 10
www.Satte.in 10-8 ژانویه 2020

20-18 دی 98

هند- دهلی نو نمایشگاه گردشگری پیشرو در جنوب آسیا 11
http://www.tourismfair.asia 17-15ژانویه2020 مومبای-هندوستان IITT 12
WWW.IFTM.ES/FITUR 26-22ژانویه 2020

6-2 بهمن 98

اسپانیا/مادرید Fitur اسپانیا 13
http://emittistanbul.com 30 ژانویه 2020
13-10بهمن 98
ترکیه/استانبول نمایشگاه بین المللی سفرو گردشگری شرق مدیترانه EMITT 14
http://www.gitf.com.cn/ 22-20فوریه2020
3-1اسفند98
چین-گوانگجو نمایشگاه گردشگری Gitf 15
www.ITB-Berlin.com 8-4مارس2020
18-14اسفند 98
آلمان/برلین ITB برلین 16
www.mitt.ru 19-17مارس 2020

29-27 اسفند 98

روسیه – مسکو MITT مسکو 17
www.cottm.com 3-1 آوریل 2020

15-13 فروردین 99

چین/پکن نمایشگاه مسافرت  بین المللی چین (COTTM) 18
www.AITF.AZ 11-9 آوریل-1می2020
23-21فروردین 99
آذربایجان-باکو نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری AITF 19
http://arabiantravelmarket.wtm.com 28آوریل-ا می 2020
11-8اردیبهشت99
دبی ATMدبی 20
http://www.t-expo.jp/ 12-10سپتامبر2020
22-20شهریور99
توکیو TEJ-Tokyo  Business Meeting 21
www.iwtdc.ir شروع از 20اکتبر2020
29 مهر 99
دبی اکسپو دبی 22