نوروز از اثربخش‌ترین اتفاقات فرهنگی برای گسترش صلح است