واگذاری فعالیتهای اداری و خدمات پیشتیبانی

واگذاری فعالیتهای اداری و خدمات پیشتیبانی

شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی جهت واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی در نظر دارد نسبت به انتخاب شرکت پیمانکاری واجد الشرایط اقدام نماید. از علاقمندان به همکاری در این زمینه دعوت می شود برای اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) وبه شماره نیاز 1199001504000001 تا تاریخ 16/02/99 مراجعه فرمایند.