وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند از نظر اقتصادی اقدامات بزرگی انجام دهد