پرداخت ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی کرونا به بخش گردشگری از سوی دولت