احداث 3 مجتمع بهداشتی رفاهی در استان کرمان

مناقصه عمومی احداث سه مجتمع خدماتی‌بهداشتی در گلزار شهدای کرمان تا پایان وقت اداری 18 شهریور 99 تمدید شد.