نوشته‌ها

در راستای اجرای بند 1 صورتجلسه هیات مدیره شماره 1/1402 مورخ 16/01/1402 شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با موضوع انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی با استفاده از توانمندی بخش خصوصی به شرح آنالیز پیوست در اسناد مناقصه با برآورد قیمت پیشنهادی واحد اداری و مالی شرکت که بر مبنای حقوق و دستمزد شورای عالی کار سال مصوب 1402 به مبلغ پایه 68270547864 ریال است به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه مقرر گردید از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکار واجد الشرایط واگذار گردد.

در راستای اجرای بند 1 صورتجلسه هیات مدیره شماره 1/1402 مورخ 16/01/1402 شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با موضوع انجام کلیه امور خدماتی و پشتیبانی با استفاده از توانمندی بخش خصوصی به شرح آنالیز پیوست در اسناد مناقصه با برآورد قیمت پیشنهادی واحد اداری و مالی شرکت که بر مبنای حقوق و دستمزد شورای عالی کار سال مصوب 1402 به مبلغ پایه 68270547864 ریال است به شرح اطلاعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه مقرر گردید از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت پیمانکار واجد الشرایط واگذار گردد.

شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی به عنوان مجری احداث مجتمع های خدماتی بین راهی، اقدام به برگزاری مناقصه اجرای این طرح برای اجرا در استان خوزستان کرده است.